Tegevus

EFLil on erialaliiduna põhikirjaliselt kolm peamist eesmärki: kaitsta liidu liikmete huve, tõsta erialast professionaalsust ning tutvustada ja propageerida füsioteraapiat. EFLi tulevase juhatusena näeme kolme peamist tegutsemisvaldkonda, millesse panustamine kõige enam EFLi peamiste eesmärkide saavutamisele kaasa aitab:

1. EFLi kui organisatsiooni ja füsioterapeudi kui professionaali maine tõstmine.

Eesmärk aastaks 2017: EFLi liikmeteks on vähemalt pooled Eesti füsioterapeudid; EFL on usaldusväärne ja hinnatud koostöö- ning läbirääkimiste partner Sotsiaalministeeriumile, teenuse rahastajatele, tööandjatele: füsioteraapiat puudutavates küsimustes pöördutakse EFLi poole.

Peamised tegevused:

· Sõnastatud on EFLi missioon, visioon ja põhiväärtused, koostatud on EFLi tegevuskava;

· EFLi asjaajamine on professionaalne, korrektne ning läbipaistev;

· Kaks korda aastas ilmub EFLi ajaleht, EFLi koduleht www.fysiot.ee on aja- ja asjakohane; „füsioteraapia“ ja „füsioterapeut“ leiab positiivset kajastamist meedias;

· Üks kord aastas toimub EFLi aastakonverents, tähistatakse füsioterapeutide päeva 8. Septembril;

· EFLi tegevuste planeerimisel ja seisukohtade kujundamisel rakendatakse tagasiside süsteemi, et EFLi üksikliikme osalemine oleks tagatud; toimuvad temaatilised arutelud-kokkusaamised, ajurünnakud;

2. Toimiva füsioterapeutide (täiend)koolitussüsteemi loomine, mis toetaks järjepidevat professionaalset arengut.

Eesmärk aastaks 2017: On olemas EFLi koolituskalender; aastas toimub vähemalt 3 kvaliteetkoolitust, antakse välja vähemalt üht stipendiumi EFLi liikmete koolitusel/konverentsil osalemiseks; toimib füsioterapeudi kutsesüsteem, s.h. esmakutse andmine;

Peamised tegevused:

· Partnerite, sponsorite ning sobivate alternatiivsete lisarahastamise võimaluste leidmine koolituste korraldamisel;

· EFLi liikmetelt, füsioterapeudi kutsesüsteemist, füsioteraapia õppekavadelt, tööandjatelt saadud tagasiside on koolituskalendri kujunemise aluseks;

· Füsioteraapiaalase teaduskirjanduse vahendamine EFLi liikmetele läbi koostööpartnerite (teenuseosutajad, füsioteraapia õppekavad) ja/või EFLi vastavate töögruppide tegevuse;

· Füsioterapeudi kutse andmise rakendamine ja arendamine, hindajate koolitamine, IT-põhise dokumentide esitamise süsteemi välja töötamine;

· Esmakutse andmise läbirääkimiste läbi viimine, õppekavade vastavuse hindamine kutsestandardile ning esmakutse andmise süsteemi väljatöötamisele ja läbi viimisele kaasa aitamine;

· WCPT ja WCPT-Europe tegevuste ja seisukohtade vahendamine EFLi liikmetele ja koostööpartneritele;

3. Füsioteraapia teenuse osutamise reguleerimisele kaasaaitamine võimalikult heade lahenduste saavutamiseks.

Eesmärk aastaks 2017: Füsioteraapia teenus on tervishoiu esmatasandil kättesaadav kogu Eesti piires; erasektoris osutava füsioteraapia teenuse reguleerimiseks on algatatud läbirääkimised; füsioteraapia teenuseid osutavad füsioterapeudid; EFL on liidu liikmetele vajadusel usaldusväärseks partneriks läbirääkimistel tööandjatega füsioteraapia teenuse sisu, tingimusi ja korraldust puudutavas.

Peamised tegevused:

·Töötada välja tõenduspõhine (kogemusel, arvamustel ja teadus-uuringutel põhinev) kvaliteetse füsioteraapia teenuse osutamise hea tava kirjeldus, mida saab kasutada läbirääkimisteks koostööpartneritega;

·Luua võimalused läbirääkimisteks Sotsiaalministeeriumi, teenuse rahastajate ning teiste koostööpartneritega; osaleda läbirääkimistel ettevalmistatult ja selgesõnaliselt ning pakkudes konstruktiivseid lahendusi;

·Panustada füsioteraapia grupiteenuse osutamise tingimuste selgema ning füsioterapeudi jaoks mõistlikuma kirjelduse tekkimisse tervishoiuteenuste loetellu;

·Füsioterapeudi otse vastuvõtu (ingl. keeles: direct-access) võimaluste analüüsimine tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas ning erasektoris, põhjendatud seisukoha kujundamine ning esitamine koostööpartneritele;