Põhikiri

MTÜ Eesti Füsioterapeutide Liit PÕHIKIRI
(kinnitatud 12.04.2019)

  1. Üldsätted

1.1. Ametiühingu ametlik nimetus on Eesti Füsioterapeutide Liit (lühendina EFL, edaspidi Liit) asukohaga Tallinn. Ühingu inglisekeelne nimetus on Estonian Association of Physiotherapists (EAP).

1.2. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

1.3. Liit on Eesti füsioterapeutide tulu mittetaotlev vabatahtlik ühendus. Liit on Eesti Liikumisravi Liidu õigusjärglane ja on asutatud 17.09.99.

1.4. Liit on eraõiguslik juriidiline mittetulunduslik isik ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.5. Liit võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või menetlusosaliseks kohtus ning muudes riigiasutustes, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja sümboolika.

  1. Liidu eesmärk

2.1. Liidu tegevuse põhieesmärk on Liidu liikmete huvide, sh töö, sotsiaal- ja kutsealaste huvide kaitsmine ning esindamine, erialase professionaalsuse tõstmine ning eriala tutvustamine ja propageerimine.

2.2. Liidu eesmärgist tulenevad põhiülesanded on:

2.2.1. kaitsta oma liikmeskonna seaduslikke huve suhetes tööandja ja riigiasutustega;

2.2.2. kaitsta oma liikmete õigust tööle, väljaõppele ning sotsiaalsele turvalisusele;

2.2.3. tingimuste loomine füsioterapeutide kutsetöö korraldamiseks;

2.2.4. füsioterapeudi kutse andmise või taastõendamisega ja füsioterapeudi kutsestandardi väljatöötamisega seotud tegevustele kaasaaitamine;

2.2.5. kutsealase koolitustegevuse koordineerimine, seminaride ja konverentside korraldamine, kirjanduse ja õppematerjalide levitamine;

2.2.6. soovituste ja ettepanekute tegemine füsioteraapia teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja kättesaadavuse parandamiseks;

2.2.7. Liidu ja Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites, kohtus ja muudes asutustes;

2.2.8 Eesti inimeste tervise, heaolu ja kehalise aktiivsuse toetamine.

2.2.9 Koostöö arendamine Eesti-siseste sotsiaalpartnerite ja rahvusvaheliste erialaühendustega World Confederation for Physical Therapy ja European Region of WCPT ning teiste välisriikide erialaliitudega;

2.2.10 stipendiumide maksmine.

2.3. Liit oma eesmärkide saavutamiseks:

2.3.1. teeb koostööd Eesti Vabariigi riigiasutustega oma liikmete huvides töökorralduse, puhkuse, töökaitse, täiend- ja ümberõppe korraldamisel, töötasude määramisel ning vajadusel vaidlustab neis küsimustes otsuseid, kui need on töötajate huvidega vastuolus

2.3.2. küsib vajadusel asutustelt selgitusi ning aruandeid Liidu pädevusse kuuluvates küsimustes;

2.3.3. peab läbirääkimisi töö, palga ja muudes sotsiaaltagatiste ja tööhõive küsimustes;

2.3.4. sõlmib kollektiivlepinguid ja teisi töösuhteid, töötingimusi, töö tasustamist, täiend- ja ümberõpet ning majanduslikke ja sotsiaalseid küsimusi käsitlevaid kokkuleppeid;

2.3.5. arendab oma liikmetevahelist koostööd, taotleb sotsiaalse õigluse põhimõtete elluviimist ja kindlustamist;

2.3.6. korraldab vajadusel protestiaktsioone ja EV seadustes ettenähtud korras streike.

  1. Liikmed

3.1. Liidul on tegevliikmed, noorliikmed ja auliikmed. Liidu liikmed Mittetulundusühingute seaduse mõttes on tegevliikmed ja noorliikmed. Auliikmed ei ole Liidu liikmed Mittetulundusühingute seaduse mõttes.

3.2. Liidu tegevliikmeks võivad olla füsioterapeudid ja tervishoiu valdkonnas tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud (ettevõtted ja FIE-d).

3.3. Liidu noorliikmeteks võivad olla füsioteraapia eriala üliõpilased õpingute kestel ja kuni 2 aastat peale füsioteraapia bakalaureuse diplomi omandamist.

3.4. Auliikmeteks võivad olla kõik füüsilised isikud, kellel on erilisi teeneid füsioteraapia eriala arendamisel või füsioterapeutide kutsetöö edendamisel. Auliikmeks arvamise korra kehtestab Liidu juhatus.

3.5. Liidu tegev- ja noorliikmeks saamiseks peab soovija täitma Liidu kodulehel oleva e-vormi.  Liidu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse mitte hiljem kui 1 kuu peale avalduse esitamist, teavitades sellest liikmekandidaati kirjalikult. Liidu liikmeks astuja arvatakse Liidu täieõiguslikuks liikmeks peale liikmemaksu laekumist. Kui juhatus keeldub taotlejat Liidu liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Juhatus võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest, kui viimane ei vasta põhikirjas sätestatud tingimustele või on esitanud nõuetele mittevastava avalduse, teavitades sellest taotlejat kirjalikult ning põhjendades oma otsust.

3.6. Liidu tegev- ja noorliikmel on õigus omal soovil Liidust välja astuda, teavitades sellest kirjalikult Liidu juhatust.

3.7. Liidu tegev- ja noorliige võidakse Liidust välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:

3.7.1. ei ole kaheteistkümne kuu jooksul arvates juhatuse otsusega määratud tähtajast tasunud iga-aastast liikmemaksu;

3.7.2. ei täida Liidu põhikirja sätteid või on jätnud korduvalt täitmata juhatuse otsused.

3.8. Isik loetakse Liidust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Liidust väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

3.9. Liidu tegevliikmel on õigus olla valitud Liidu juhatusse.

3.10. Igal Liidu liikmetel (tegev- ja noorliikmel) on õigus:

3.10.1. valida Liidu juhatust;

3.10.2. osaleda üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Liidu juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Liidu üldkoosoleku otsustest;

3.10.3. esitada üldkoosolekule arupärimisi, teavitades sellest juhatust hiljemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist;

3.10.4 esitada juhatusele arutamiseks küsimusi ning teha omapoolseid ettepanekuid nende lahendamiseks;

3.10.5. võtta aktiivselt osa Liidu tööprogrammide koostamisest ja nende elluviimisest;

3.10.6. saada abi ja nõustamist oma kutsealaste õiguste teostamisel ja õiguste rikkumise korral;

3.10.7. väljendada üldkoosolekule arvamust juhatuse tegevuse kohta.

3.11. Liidu auliikmel on õigus:

3.11.1. esitada juhatusele arutamiseks küsimusi ning teha omapoolseid ettepanekuid nende lahendamiseks;

3.11.2. võtta üldkoosolekul sõna, kuid mitte hääletada. Samuti ei saa ta kuuluda juhatuse, nõukogu ega revisjonikomisjoni koosseisu.

3.12. Liidu tegev- ja noorliige on kohustatud:

3.12.1. järgima kutse-eetika reegleid ning humaansuspõhimõtteid;

3.12.2. järgima Liidu põhikirja, täitma Liidu juhatuse otsuseid;

3.12.3. tasuma Liidu liikmemaksu juhatuse kehtestatud tingimustel ja korras;

3.12.4. teavitama Liitu liikmete arvestuse pidamiseks oma käimasolevate õpingutega seotud õppeasutusest või töökohast ja e-posti aadressist ning isikuandmete muutumisest ühe kuu jooksul pärast nende muutumist. Noorliige on kohustatud teavitama Liitu füsioteraapia õpingute lõpetamisest diplomi omandamisega või muudel asjaoludel.

  1. Üldkoosolek

4.1. Liidu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas hiljemalt 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist juhatuse poolt või 1/10 Liidu liikmete nõudmisel või muudel käesolevas põhikirjas ette nähtud juhtudel või üldistes huvides. Üldkoosolek võib toimuda füüsilise koosviibimisena või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 30 päeva näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra projekti ja täpsema informatsiooni Liidu kodulehel ning saates informatsiooni või Interneti lingi vastavale informatsioonile Liidu liikmete e-posti aadressidele. Juhul, kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võib üldkoosoleku kutsuda kokku 1/10 ühingu liikmete algatusel näidates kirjalikult põhjuse.

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1. Liidu põhikirja muutmine;

4.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.2.4. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine;

4.2.5. revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine;

4.2.6. rahvusvahelistesse mittetulundus-organisatsioonidesse, teistesse liitudesse ja

ühendustesse astumise otsustamine;

4.2.7. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.2.8 anda juhatusele suuniseid Liidu juhtimise korraldamisel.

 

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui hääletamisel osaleb vähemalt 50% Liidu tegev- ja noorliikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, peab juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuma teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

4.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalejatest või esindatutest. Põhikirja muutmiseks ning Liidu vabatahtlikuks lõpetamiseks, ühinemiseks või jagunemiseks vajalik otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalejatest või esindatutest. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

4.5. Üldkoosolekul arutamisele kuuluva päevakorra esitab juhatus Liidu liikmete e-postile hiljemalt 1 kuu enne koosoleku toimumise aega. Revisjonikomisjoni või Liidu liikmete ettepanekul päevakorra täiendamiseks esitatud küsimused peavad olema juhatusele kirjalikult teatavaks tehtud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut.

4.6. Üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik Liidu tegev- ja noorliikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Liidu liige võib volitada teist Liidu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volikirjaga. Sama liiget tohib enda eest hääletama volitada kuni viis liiget. See tähendab, et ühel liikmel on üldkoosolekul koos enda häälega kokku maksimaalselt 6 häält.

4.7. Üldkoosolekul võib Liidu tegev- või noorliige päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas anda oma hääle ka elektrooniliste vahendite abil juhatuse otsusega kehtestatud korras tingimusel, et on võimalik tõhusalt tuvastada liikme osalemine üldkoosolekul, kvoorumi nõude järgimine ja hääletustulemused.  Üldkoosolek võib juhatuse otsusega toimuda ka ainult elektrooniliselt.

4.8. Üldkoosolekut juhatab Liidu juhatuse liige.

4.9. Protokollija valitakse juhatuse poolt.

  1. Juhatus

5.1. Liidul on juhatus, mille koosseisu kuulub 3 liiget. Juhatus valitakse üldkoosolekul tähtajaga 4 aastat. Juhatuse liikmed omavad võrdseid õigusi ja kohustusi Liidu esindamisel ja vastutavad solidaarselt tehtud otsuste eest. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikide tehingute tegemisel.

5.2. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata nii, et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile.

5.3. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud juhatuse liikmed kas lihtkirjalikult või digitaalselt. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.

5.4. Juhatus:

5.5.1. esindab Liitu ning juhib tema tegevust üldoosolekute vahelisel perioodil;

5.5.2. moodustab ühekordseid ja alalisi komisjone, töörühmi ja toimkondi;

5.5.3. tegutseb kehtiva seadusandluse raames ja lähtub käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest;

5.5.4. esindab vajadusel Liidu liikmeid teistes organisatsioonides ja asutustes;

5.5.5. esitab üldkoosolekule arutatavate küsimuste materjalid ning kindlustab vastuvõetud otsuste täitmise;

5.5.6. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande;

5.5.7. töötab välja ja esitab üldkoosolekule järgmise aasta eelarve projekti;

5.5.8. kinnitab vakantseks jäänud juhatuse liikme asendajaks uue liikme kuni valimiseni üldkoosolekul;

5.5.9. korraldab Liidu liikmete arvestust;

5.5.10. otsustab liikmemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad;

5.5.11. sõlmib kollektiiv- ja muid lepinguid;

5.5.12. lahendab AÜ liikmete avaldusi ja kaebusi tuginedes põhikirjale;

5.5.13. otsustab streigi väljakuulutamise ja teiste aktsioonide korraldamise või otsustab sõltuvalt aktsiooni üldriiklikust tähtsusest küsimuse lahendamise anda üldkoosolekule.

5.5.14. teeb Sotsiaalministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid füsioteraapia valdkonnas riikliku koolitustellimuse kujundamiseks;

5.5.15. otsustab stipendiumite, toetuste ja abirahade maksmise korra ja tähtajad.

5.6. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise korral, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise puhul Liidule ja võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

5.7. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise korral, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise puhul Liidule ja võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

 

  1. Revisjonikomisjon

6.1. Liidu sõltumatu järelvalveorgan on 3-liikmeline revisjonikomisjon, kes kontrollib Liidu tegevuse vastavust põhikirjale, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele. Revisjonikomisjoni valib Liidu üldkoosolek neljaks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla Liidu juhatuse liige ega raamatupidaja.

6.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

6.3. Revisjonikomisjon revideerib Liidu finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist.

6.4. Revisjonikomisjon kontrollib Liidu vara allesolekut ja abinõude rakendamist selle tagamiseks.

6.5. Revisjonikomisjon lahendab liikmete omavaheliste lahkhelide ja kutse-eetika küsimusi.

6.6. Revisjonikomisjon esitab juhatusele põhikirjas sätestatud alustel ettepaneku liikme Liidust väljaarvamise kohta.

6.7. Revisjonikomisjoni koosolekud kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees mitte harvem kui 1 kord aastas.

6.8. Revisjonikomisjon kannab ette oma tööst üldkoosolekule. Üldkoosolekute vahelisel ajal esitab ta oma seisukohad ja ettepanekud Liidu töö täiustamiseks juhatusele.

  1. Varalised suhted

7.1. Liidu omanduses võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete saavutmiseks ning mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

7.2. Liidu vara võib tekkida:

7.2.1. liikmemaksudest;

7.2.2. varalistest annetustest, toetustest ning eraldistest;

7.2.3. tulust, mida võib saada konverentside, konsultatsioonide, kursuste, seminaride või muude Liidu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

7.2.4. muudest tuludest, mis on vajalikud Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

7.3. Liidu vara ja vahendid kajastuvad tema bilansis. Liidu juhatus teostab selle vara valdamise, kasutamise ning käsutamise õigust vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele.

7.4. Liit peab seadusega sätestatud korras raamatupidamisarvestust ning täidab muid seadusega kehtestatud kohustusi. Juhatuse, samuti muu Liidu nimel volituseta tegutsenud või volituse piire ületanud Liidu liikmed või muud isikud kannavad oma tegevusega Liidule süüliselt tekitatud kahju eest vastutust.

7.5. Liidus toimib vara ja varalise vastutuse eraldatuse põhimõte. Liidu liikmel ei ole õigust Liidu varale.

  1. Põhikirja muutmise ja täiendamise kord

8.1. Liidu põhikirja muutmise või täiendamise õigus on Liidu üldkoosolekul.

8.2. Liidu põhikirja muutmisest või täiendamisest teatatakse 30 tööpäeva jooksul alates sellekohase otsuse vastuvõtmisest põhikirja registreerinud asutusele.

  1. Liidu ühinemine, jagunemine, tegevuse lõpetamine

9.1. Liidu ühendamise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

9.2. Liidu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel. Ühinemise ning jagunemise puhul sõlmitakse ühinemis- või jagunemisleping ja tehakse vastavad muudatused Liidu põhikirjas. Liidu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kohustuste täitmist alles jäänud vara Liiduga sarnaste eesmärkidega mittetulunduslikule organisatsioonile.

9.3. Liit saadab tegevuse lõpetamise otsuse, ühinemis- või jagunemislepingu ja põhikirjamuudatused seaduses ettenähtud korras registripidajale. Liit loetakse ühinenuks, jagunenuks või tegevuse lõpetanuks ning vara õigusjärglasele üle läinuks tema põhikirja vastava kande tegemisest registrikaardile. Põhikirja muudatused jõustuvad alates muudatuste registrisse kandmisest.

9.4. Liidu tegevus lõpeb kas üldkoosoleku sellekohase otsuse, kohtu otsuse või allesjäänud liikmete otsuse alusel, kui neid on jäänud järele vähem seaduses ettenähtud minimaalsest arvust. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Liidu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtja moodustab selle protsessi läbiviimiseks likvideerimiskomisjoni. Kõik Liidu tegevuse lõpetamisega seotud kulud kaetakse Liidu arvelt.