Missioon, visioon, väärtused & eetika

MISSIOON

 • EFLi ja EFLi liikmete huvide esindamine ja kaitsmine;
 • füsioteraapia tutvustamine ning füsioterapeutide hea maine kujunemise toetamine;
 • kvaliteetse füsioteraapia teenuse kujunemisele ja osutamisele kaasaaitamine;
 • tingimuste loomine füsioterapeutide töö – füsioteraapia – paremaks korraldamiseks ühiskondlikult tasandil;
 • füsioteraapiaalase koolitustegevuse elavdamine ning selle kvaliteedi parendamisele kaasaaitamine;
 • eetilist töösse-suhtumise propageerimine füsioterapeutide hulgas;
 • tervislike ja sportlike eluviiside propageerimine;
 • koostöö arendamine Maailma Füsioteraapia Ühendusega (World Confederation for Physical Therapy (WCPT)).

VISIOON

Füsioteraapia kui eriala ja füsioterapeut kui spetsialist on ühiskondlikult tuntud ja tunnustatud . Eesti Füsioterapeutide Liit on usaldusväärne ja kindel partner liidu liikmetele ja koostööpartneritele.

PÕHIVÄÄRTUSED
p6hiv22rtused

EETIKAKOODEKS
(Standards of Practice for Physical Therapy. Physical Therapy. Vol. 76, Nr. 1 107-114. APTA, 1996)

 • Füsioterapeudid austavad kõigi inimeste õigusi ja väärikust.
 • Füsioterapeudid nõustuvad kehtivate seaduste ja eeskirjadega, mis käivad füsioteraapia alase praktiseerimise kohta.
 • Füsioterapeudid võtavad endale vastutuse õigete harjutuste valiku üle otsustamisel.
 • Füsioterapeudid toetavad ja soodustavad kõrgeid standardeid füsioteraapia praksises, hariduses ja uuringutes.
 • Füsioterapeudid otsivad võimalusi, et saada oma töö eest väärikat ja mõistlikku tasu.
 • Füsioterapeudid annavad kliendile või patsiendile täpset ja adekvaatset informatsiooni erialast ja teenustest, mida nad pakuvad.
 • Füsioterapeudid võtavad endale vastutuse kaitsta rahvast ja eriala ebaeetilise, ebapädeva või illegaalse tegevuse eest.
 • Füsioterapeudid püüdlevad selle poole, et suunata rahvast oma tervist väärtustama.

Tagasi