Kutse taotlemine

2018. aastal on kutse taotlemise periood 1.01.2018 – 30.11.2018, suvepuhkusega juulis, mil dokumente võetakse vastu, kuid hindamisprotsess algab taas augustis.

– – – – – – – – –

Vastavalt kehtiva kutse andmise korra punktile 2.1 ja 2.2 on füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise eeltingimused:

2.1 Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused:
2.1.1 füsioteraapiaalane magistritaseme haridus* ja/või füsioterapeut, tase 7 kutse või
2.1.2 füsioteraapiaalane bakalaureusetasemtel haridus* ja/või füsioterapeut, tase 6 kutse või
2.1.3 füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus* ja/või füsioterapeut, tase 6 kutse või
2.1.4 liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus* ning vähemalt 5 aastat füsioteraapialast töökogemust* viimase 10 aasta jooksul või
2.1.5 meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja füsioterapeudi kutsetunnistus.

2.2 Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamine toimub samadel alustel nagu kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemine. Kutse taastõendamise eelduseks on füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistuse varasem olemasolu.

*Täpsemad kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 21.11.2017), punktis 2.1.

– – – – – – – – – –

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile katrin.kore@fysiot.ee:

1) Vormikohane avaldus
2) Vormikohane curriculum vitae
3) CV lisad
3.1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);
3.2) haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
3.3) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul
3.3.1) enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis
tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste
hulgast vmt)
3.4) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);
3.5) erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole
kutse taotleja valikul)
4) Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3)
5) Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas)
6) Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Alates 1. augustist 2017 on FT kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu 169€.
Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Füsioterapeudi kutse taotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt: Kutse andmine ja/või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).

Kui tundub, et vajalik on kutse taotlemisest lähemalt rääkida, andke enda soovist teada. Püüame leida sobivad võimalused.

– – – – – – – – –

KONTAKTISIK
Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
katrin.kore@fysiot.ee
+372 53 63 9003

EFLi arveldusarve Swedpangas a/a: EE892200221014589480

Tagasi