Kutse andmine

Füsioterapeutide kutse andjaks on aastani 2022  Eesti Füsioterapeutide Liit, kes on välja töötanud  kutse andmise korra ja hindamisstandardi. Viimastele dokumentidele tuginedes toimub füsioterapeut, tase 7 kutse andmine.

 • Alates 2014. aastast saavad füsioterapeudi kutsest (taas)taotleda inimesed, kellel on füsioterapeudi haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus.
 • FT kutse taotlemise ja taastaotlemise periood on 5 aastat.
 • FT kutset taotletakse ja taastaotletakse samade tegevuste kaudu samadel alustel.
 • FT kutset on võimalik saada korrektselt vormistatud ja sisukate dokumentide alusel, kui kõik vastavad kriteeriumid on täidetud.

KUTSE TAOTLEMINE

2020. aastal toimub kutse andmine toimub perioodil 01.01.2020 – 30.11.2020. Juulis võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Vastavalt kehtiva kutse andmise korra punktile 2.1 ja 2.2 on füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise eeltingimused:

2.1 Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused:
2.1.1 füsioteraapiaalane magistritaseme haridus* ja/või füsioterapeut, tase 7 kutse või
2.1.2 füsioteraapiaalane bakalaureusetasemtel haridus* ja/või füsioterapeut, tase 6 kutse või
2.1.3 füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus* ja/või füsioterapeut, tase 6 kutse või
2.1.4 liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus* ning vähemalt 5 aastat füsioteraapialast töökogemust* viimase 10 aasta jooksul või
2.1.5 meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja füsioterapeudi kutsetunnistus.

2.2 Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamine toimub samadel alustel nagu kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemine. Kutse taastõendamise eelduseks on füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistuse varasem olemasolu.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile katrin.kore@fysiot.ee:

 1. Vormikohane avaldus
 2. Vormikohane CV
 3. CV lisad
  3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
  3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia)
  3.2.1. varasema kutsetunnistuse olemasolul ka selle koopia
  3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase 5 aasta jooksul
  3.3.1. enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt.
  3.4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses) viimase 5 aasta jooksul
  3.5. erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks viimase 5 aasta jooksul (nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine jms).
 4. Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
 5. Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
 6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

FÜSIOTERAPEUDI KUTSE TAOTLEMISE KONTROLLNIMEKIRI

Alates 1. augustist 2017 on FT kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu 169€.
Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Kui tundub, et vajalik on kutse taotlemisest lähemalt rääkida, andke enda soovist teada. Püüame leida sobivad võimalused.

KONTAKTISIK
Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
katrin.kore@fysiot.ee
+372 53 60 3122