Kutse andmine

Kutse andmine on üks kutsesüsteemi protsessidest, mille alusel on võimalik läbi viia spetsialisti pädevushindamist.
Füsioterapeutide kutse andjaks on aastani 2018 Eesti Füsioterapeutide Liit, kes on välja töötanud  kutse andmise korra  ja hindamisstandardi. Viimastele dokumentidele tuginedes toimub füsioterapeut, tase 7 kutse andmine.

  • Alates 2014. aastast saavad füsioterapeudi kutsest (taas)taotleda inimesed, kellel on füsioterapeudi haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus.
  • FT kutse taotlemise ja taastaotlemise periood on 5 aastat.
  • FT kutset taotletakse ja taastaotletakse samade tegevuste kaudu samadel alustel.
  • FT kutset on võimalik saada korrektselt vormistatud ja sisukate dokumentide alusel, kui kõik vastavad kriteeriumid on täidetud.

FÜSIOTERAPEUDI KUTSE TAOTLEMISE KONTROLLNIMEKIRI

21. novembril  2017. aastal kinnitas Kutsekoja Sotsiaal- ja Tervishoiu Kutsenõukogu füsioteraapia uuendatud kutsestandardid ning füsioterapeudi kutse andmise korra ja juurdekuuluva hindamisstandardi.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandardi kaks peamist ülesannet on olla õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal. Füsioteraapias on koostatud kaks kutsestandardit: füsioterapeut, tase 6 ja füsioterapeut, tase 7, vastavalt bakalaureuse- ja magistritaseme õppekavade alusena.