Kutse andmine

Kutse andmine on üks kutsesüsteemi protsessidest, mille alusel on võimalik läbi viia spetsialisti pädevushindamist.
Füsioterapeutide kutse andjaks on aastani 2018 Eesti Füsioterapeutide Liit, kes on välja töötanud kutse andmise korra ja hindamisstandardi. Viimastele dokumentidele tuginedes toimub füsioterapeut, tase 7 kutse andmine.

  • Alates 2014. aastast saavad füsioterapeudi kutsest (taas)taotleda inimesed, kellel on füsioterapeudi haridus ja/või füsioterapeudi kutsetunnistus.
  • Alates uue aasta algusest kehtib veidi arendatud kutse andmise kord. Uuendatud on füsioterapeutilise kompetentsuse protsendi arvutamine. Kolme hindaja (kahe füsioteraapia aruande hindaja ja tööandja esindaja) positiivsed tulemused (“jah”-iga hinnatud kriteeriumid) liidetakse kokku ning jagatakse 57 (kõigi hinnatud kriteeriumite kogusumma (25+25+7)).
  • FT kutse taotlemise ja taastaotlemise periood on 5 aastat.
  • FT kutset taotletakse ja taastaotletakse samade tegevuste kaudu samadel alustel.
  • FT kutset taotletakse ja taastaotletakse tasemele 7 (täpsemad eeldused kutse taotlemiseks on kirjas kutse andmise korra punktis 2.1 ja 2.2 ning vajalike eelduste kirjeldus hindamisstandardis).
  • FT kutset on võimalik saada korrektselt vormistatud ja sisukate dokumentide alusel, kui kõik vastavad kriteeriumid on täidetud.

06.detsembril 2012. aastal kinnitas Kutsekoja Sotsiaal- ja Tervishoiu Kutsenõukogu füsioteraapia uuendatud kutsestandardid ning füsioterapeudi kutse andmise korra ja juurdekuuluva hindamisstandardi.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit (vaadatud 10.12.2012). Kutsestandardi kaks peamist ülesannet on olla õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal. Füsioteraapias on koostatud kaks kutsestandardit: füsioterapeut, tase 6 ja füsioterapeut, tase 7, vastavalt bakalaureuse- ja magistritaseme õppekavade alusena.