EFL-i üldkoosolek ja abivahenditeemaline koolitus 23. märtsil Tartus

EFL-i üldkoosolek ja abivahenditeemaline koolitus toimub reedel, 23. märtsil kell 10-16 Tartu Loodusmajas (Lille 10).

Üritus on EFLi liikmetele TASUTA, mitte-liikmetele 20€.

REGISTREERUN

PÄEVAKAVA

10-11 Abivahendite messiala
11-12:30 SKA ettekanne vastavalt EFL-i liikmete küsimustele
12:30-13 Lõuna
13-14 EFL-i üldkoosolek
14-16 Abivahenditeemaline praktiline grupitöö (ortopeedia, lapsed, neuroloogia, geriaatria)

Armas EFLi liige – täida oma kohust! Tule üldkoosolekule või E-HÄÄLETA! Teata info@fysiot.ee aadressil, juhul kui Sa ei saa osaleda, jagame Sinuga Digidocis faile allkirjastamiseks. Üldkoosolek on otsutsuvõimeline kui hääletanud on vähemalt pooled EFLi liikmes (so 137)!

Füsioterapeudi kutse andmine 2018 aastal

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2018. aastaks. Kutse andmine toimub 01.01.2018 – 30.11.2018. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@fysiot.ee järgmised dokumendid:

1) Vormikohane avaldus http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/
2) Vormikohane curriculum vitae.
3) CV lisad:
3.1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);
3.2) haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
3.3) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul
3.3.1) enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);
3.4) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);
3.5) erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole kutse taotleja valikul).
4) Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5) Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6) Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/ või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).

Abivahenditõendi väljastamise õigus laieneb füsioterapeutidele – infopäevad Tallinnas ja Tartus

Riigipoolse soodustusega abivahendite ostmiseks või üürimiseks peab inimese abivahendi vajadus olema kirjas tema rehabilitatsiooniplaanis või arstitõendil. Lisaks peab inimesel olema ka abivahendikaart. Uuest aastast laieneb abivahenditõendi väljastajate ring ja abivahendi vajadust saavad tuvastada lisaks pere- ja eriarstidele ning rehabilitatsioonimeeskonnale ka füsioterapeudid ja tegevusterapeudid.

Abivahendi tõendite väljastamise õiguse saavad terapeudid, kellel on füsioterapeudi või tegevusterapeudi kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning abivahendi vajaduse tuvastaja töötab tõendi väljastamise hetkel füsioterapeudi või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni- või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Vastav muudatus on kokku lepitud Eesti Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga.

Tõendi väljastamine on terapeudile hea võimalus, mitte kohustus. Terapeudid saavad tõendi väljastamiseks kasutada abivahenditõendi blanketti, mille leiab SIIT. Blanketti saavad lisaks füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele kasutada ka pere- ja eriarstid. Tõend tuleb (digi)allkirjastada. Kui tõendi väljastamiseks ei kasutata näidisblanketti, tuleb tõendile kindlasti lisada info selle kohta:

1) kellele tõend väljastatakse ja tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) soovitatud abivahendi(d) ISO-kood, nimetus või kirjeldus;
3) abivahendite vajaduse põhjendus;
4) tõendi väljastanud spetsialisti ees- ja perekonnanimi, amet ja allkiri;
5) tõendi väljastaja töökoha andmed (nimi, registrikood, aadress, kontakt);
6) tõendi väljastamise aeg (abivahendi kehtivusaeg määruses = tõendi kehtivusaeg).

Infot, millised abivahendid on riigi poolt kompenseeritavad, millistel tingimustel ning kellel on õigus abivahendi vajadust tuvastada, leiab Sotsiaalkaitseministri määrusest nr 74 ja selle juurde kuuluvast lisast abivahendite loetelu. Täpsemat infot, milliseid tõendeid saavad väljastada füsioterapeudid saab SIIT. Vastav muudatus viiakse sisse ka ministri määrusesse.

Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakond koos Eesti Füsioterapeutide Liidu- ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga korraldab muudatuste tutvustamiseks detsembris kaks infopäeva – Tallinnas, 1. detsembril kell 14-16 Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuses auditooriumis 202 ja Tartus, 8. detsembril kell 14-16 Tartu Ülikooli Kliinikumi Linkbergi auditooriumis. Tallinna üritusele saab registreeruda SIIN ja Tartu üritusele registreeru SIIN.

Täiendavat infot tõendite väljastamise, abivahendite süsteemi, IAK ja erimenetluste kohta saab sotsiaalkindlustusametist sotsiaalteenuste osakonnast.

Pressiteade: Füsioterapeudid tahavad eriala reguleerimist

Eesti Füsioterapeutide Liit korraldab 8. Septembril rahvusvahelise füsioterapeutide päeva puhul Tallinnas aastakonverentsi “Eriala piirid”, et arutada füsioteraapia valdkonna kõige põletavamaid probleeme. Konverentsi läbivaks teemaks on eriala reguleerimine, sest Eesti on hetkel ainus Euroopa riik, kus füsioterapeudiks võib end põhimõtteliselt nimetada iga soovija.

Füsioteraapia teenus on perearsti, pereõe ja ämmaemanda teenuste kõrval üks neljast tervishoiu esmatasandi põhiteenusest. Samuti on füsioteraapia teenused olemas nii riiklikult rahastatavate tervishoiu- kui rehabilitatsiooniteenuste nimekirjas. Tegemist on seega olulise teenusega, kuid sellele vaatamata ei ole senini füsioterapeudil Eestis juriidilist staatust.

Olukord on teinud murelikuks ka Maailma Füsioterapeutide Konföderatsiooni Euroopa piirkonna (ER-WCPT), mille esindajad külastasid käesoleva aasta jaanuaris Eestit ja pidasid sotsiaalministeeriumis selleteemalise seminari. “Hetkel on Eesti ainuke Euroopa riik, kus füsioteraapia või füsioterapeut mingit juriidilist kirjeldust ei oma. See tekitab mitmeid küsimusi, näiteks kuidas me tagame, et osutatud teenus oleks kvaliteetne?” selgitab Kadri Englas, ER-WCPT Euroopa asjade töögrupi liige. “Lisaks looks reguleeritus erialalise turvatunde ning lisaks tõsiseltvõetavust, nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt,” lisab Englas.

Ühiskonnas toimuvad arutelud alternatiivmeditsiini ja tõenduspõhisuse üle ning inimestel on üha keerulisem orienteeruda erinevate terviseteenuste maailmas. Füsioteraapial kui Eesti riigi jaoks prioriteetsel ja tõenduspõhisel erialal on oluline roll inimeste aitamisel. Õigusselgus aitaks muuta Eesti tervishoiumaastikku läbipaistvamaks ning kaitseks nii füsioteraapia teenuse osutajate kui neid kasutavate klientide ja patsientide huve.

“Põhimõtteliselt oleme olukorras, kus ükskõik kes võib ennast nimetada füsioterapeudiks ja hakata teenust pakkuma. See võimalus on hirmutav nii füsioterapeutide kui meie patsientide ja klientide jaoks. Praegu on viimane hetk midagi ette võtta, et neid probleeme ennetada,” selgitab Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse liige Siiri Heinaru. Samas tõdeb Heinaru, et liigseks murelikkuseks teenuse kvaliteedi osas ei ole põhjust, kuna Eestis pakutakse head füsioteraapia haridust ning riiklikult rahastatud teenuste osutamisel saab paremate lahenduste loomiseni olla kvaliteedimärgiks füsioteraapia diplom või kutsetunnistus. Vaatamata sellele on oluline jõuda olukorrani, kus füsioterapeudil on ka Eesti ja Euroopa õigusruumis oma selge positsioon.

Konverentsil räägitakse lisaks ka tõenduspõhisusest ja kriitilisest mõtlemisest füsioterapeudi töös, füsioteraapia ja alternatiivmeditsiini suhetest, erafüsioteraapiast, füsioterapeudi rollist meeskonnas ning liikumisretseptist. Konverentsi korraldamist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.