Abivahenditõendi väljastamise õigus laieneb füsioterapeutidele – infopäevad Tallinnas ja Tartus

Riigipoolse soodustusega abivahendite ostmiseks või üürimiseks peab inimese abivahendi vajadus olema kirjas tema rehabilitatsiooniplaanis või arstitõendil. Lisaks peab inimesel olema ka abivahendikaart. Uuest aastast laieneb abivahenditõendi väljastajate ring ja abivahendi vajadust saavad tuvastada lisaks pere- ja eriarstidele ning rehabilitatsioonimeeskonnale ka füsioterapeudid ja tegevusterapeudid.

Abivahendi tõendite väljastamise õiguse saavad terapeudid, kellel on füsioterapeudi või tegevusterapeudi kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning abivahendi vajaduse tuvastaja töötab tõendi väljastamise hetkel füsioterapeudi või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni- või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Vastav muudatus on kokku lepitud Eesti Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga.

Tõendi väljastamine on terapeudile hea võimalus, mitte kohustus. Terapeudid saavad tõendi väljastamiseks kasutada abivahenditõendi blanketti, mille leiab SIIT. Blanketti saavad lisaks füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele kasutada ka pere- ja eriarstid. Tõend tuleb (digi)allkirjastada. Kui tõendi väljastamiseks ei kasutata näidisblanketti, tuleb tõendile kindlasti lisada info selle kohta:

1) kellele tõend väljastatakse ja tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) soovitatud abivahendi(d) ISO-kood, nimetus või kirjeldus;
3) abivahendite vajaduse põhjendus;
4) tõendi väljastanud spetsialisti ees- ja perekonnanimi, amet ja allkiri;
5) tõendi väljastaja töökoha andmed (nimi, registrikood, aadress, kontakt);
6) tõendi väljastamise aeg (abivahendi kehtivusaeg määruses = tõendi kehtivusaeg).

Infot, millised abivahendid on riigi poolt kompenseeritavad, millistel tingimustel ning kellel on õigus abivahendi vajadust tuvastada, leiab Sotsiaalkaitseministri määrusest nr 74 ja selle juurde kuuluvast lisast abivahendite loetelu. Täpsemat infot, milliseid tõendeid saavad väljastada füsioterapeudid saab SIIT. Vastav muudatus viiakse sisse ka ministri määrusesse.

Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakond koos Eesti Füsioterapeutide Liidu- ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga korraldab muudatuste tutvustamiseks detsembris kaks infopäeva – Tallinnas, 1. detsembril kell 14-16 Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuses auditooriumis 202 ja Tartus, 8. detsembril kell 14-16 Tartu Ülikooli Kliinikumi Linkbergi auditooriumis. Tallinna üritusele saab registreeruda SIIN ja Tartu üritusele registreeru SIIN.

Täiendavat infot tõendite väljastamise, abivahendite süsteemi, IAK ja erimenetluste kohta saab sotsiaalkindlustusametist sotsiaalteenuste osakonnast.

Pressiteade: Füsioterapeudid tahavad eriala reguleerimist

Eesti Füsioterapeutide Liit korraldab 8. Septembril rahvusvahelise füsioterapeutide päeva puhul Tallinnas aastakonverentsi “Eriala piirid”, et arutada füsioteraapia valdkonna kõige põletavamaid probleeme. Konverentsi läbivaks teemaks on eriala reguleerimine, sest Eesti on hetkel ainus Euroopa riik, kus füsioterapeudiks võib end põhimõtteliselt nimetada iga soovija.

Füsioteraapia teenus on perearsti, pereõe ja ämmaemanda teenuste kõrval üks neljast tervishoiu esmatasandi põhiteenusest. Samuti on füsioteraapia teenused olemas nii riiklikult rahastatavate tervishoiu- kui rehabilitatsiooniteenuste nimekirjas. Tegemist on seega olulise teenusega, kuid sellele vaatamata ei ole senini füsioterapeudil Eestis juriidilist staatust.

Olukord on teinud murelikuks ka Maailma Füsioterapeutide Konföderatsiooni Euroopa piirkonna (ER-WCPT), mille esindajad külastasid käesoleva aasta jaanuaris Eestit ja pidasid sotsiaalministeeriumis selleteemalise seminari. “Hetkel on Eesti ainuke Euroopa riik, kus füsioteraapia või füsioterapeut mingit juriidilist kirjeldust ei oma. See tekitab mitmeid küsimusi, näiteks kuidas me tagame, et osutatud teenus oleks kvaliteetne?” selgitab Kadri Englas, ER-WCPT Euroopa asjade töögrupi liige. “Lisaks looks reguleeritus erialalise turvatunde ning lisaks tõsiseltvõetavust, nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt,” lisab Englas.

Ühiskonnas toimuvad arutelud alternatiivmeditsiini ja tõenduspõhisuse üle ning inimestel on üha keerulisem orienteeruda erinevate terviseteenuste maailmas. Füsioteraapial kui Eesti riigi jaoks prioriteetsel ja tõenduspõhisel erialal on oluline roll inimeste aitamisel. Õigusselgus aitaks muuta Eesti tervishoiumaastikku läbipaistvamaks ning kaitseks nii füsioteraapia teenuse osutajate kui neid kasutavate klientide ja patsientide huve.

“Põhimõtteliselt oleme olukorras, kus ükskõik kes võib ennast nimetada füsioterapeudiks ja hakata teenust pakkuma. See võimalus on hirmutav nii füsioterapeutide kui meie patsientide ja klientide jaoks. Praegu on viimane hetk midagi ette võtta, et neid probleeme ennetada,” selgitab Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse liige Siiri Heinaru. Samas tõdeb Heinaru, et liigseks murelikkuseks teenuse kvaliteedi osas ei ole põhjust, kuna Eestis pakutakse head füsioteraapia haridust ning riiklikult rahastatud teenuste osutamisel saab paremate lahenduste loomiseni olla kvaliteedimärgiks füsioteraapia diplom või kutsetunnistus. Vaatamata sellele on oluline jõuda olukorrani, kus füsioterapeudil on ka Eesti ja Euroopa õigusruumis oma selge positsioon.

Konverentsil räägitakse lisaks ka tõenduspõhisusest ja kriitilisest mõtlemisest füsioterapeudi töös, füsioteraapia ja alternatiivmeditsiini suhetest, erafüsioteraapiast, füsioterapeudi rollist meeskonnas ning liikumisretseptist. Konverentsi korraldamist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tule 8. septembril Eesti Füsioterapeutide Liidu aastakonverentsile vabatahtlikuks!

OTSIME

– Arutelude moderaatoreid – ülesandeks töötubasid juhtida, küsimusi küsida ning aidata kaasa mõnusale arutelule.
– Registreerimislaua pealikku – ülesandeks enne konverentsi algust aidata osalejatel nimed kirja panna.
– Konverentsi reportereid – ülesandeks olulisematest mõtetest sotsiaalmeediasse postitusi teha.
– Liikumispausi läbiviijat – ülesandeks viia läbi lõunapausi ajal 15-20-minutiline liikumine.
– Pildistajat – ülesandeks jäädvustada olulisemad hetked konverentsilt.

VABATAHTLIKELT EELDAME
– Särasilmsust ja kohusetundlikkust
– Moderaatoritelt esinemisjulgust, sõbralikkust, paindlikkust ja kiiret reageerimist

VABATAHTLIKELE PAKUME
– TASUTA konverentsi
– Moderaatoritele TASUTA lisakoolitust Avaliku Esinemise Akadeemialt ja töötubade põhjalikku ettevalmistust koos juhatusega
– Võimalust end proovile panna
– Võimalust panustada Eesti füsioterapeutide aasta olulisima sündmuse õnnestumisse