Valminud on füsioteraapia mõttetalgute kokkuvõte

Eesti Füsioterapeutide Liidu korraldatud füsioteraapia mõttetalgud toimusid 14. septembril 2018 Tallinnas.

Osalesid lisaks Eesti Füsioterapeutide Liidu liikmetele ka Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Lihasehaigete Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Reumaliidu jt organisatsioonide esindajad.

Mõttetalgutel otsisime võimalusi, et muuta füsioteraapia teenus kättesaadavamaks, näiteks kuidas võiks perearsti kaudu paremini füsioteraapia teenusele saada, mil moel võiksime Haigekassa teenust “füsioteraapia kodus” paremini kasutada, kuhu võiks areneda erafüsioteraapia valdkond ning millised võiksid olla füsioteraapia teenuse tulevikumudelid.

Loe kokkuvõtet siit: Füsioteraapia mõttetalgute kokkuvõte

Mõttetalgud korraldas EFL-i juhatus: Liina Pääbo, Siiri Heinaru ja Katrin Kõre. Kokkuvõtte koostas Liina Pääbo, mõttetalgute korraldamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Täname kõiki osalejaid ja kaasamõtlejaid!

Füsioteraapia õpe Tallinnas

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on füsioterapeute koolitanud juba alates 2001. aastast. Pakutavat õpet ja lõpetajate kõrget taset on hinnatud nii Eestis kui ka välismaal. Eriti positiivseks võib pidada Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt 2016. aastal läbiviidud õppekavagrupi hindamist, kus väliseksperdid tõid füsioterapeudi õppekava kohta esile palju positiivset, mh tunnustati kõrgetasemelist rakenduslikku teadustööd, üliõpilaskesksust ning õppejõudude pühendumist.

Tänapäeval on aga paljudel keeruline eriala omandada ilma õpingute kõrval töötamata.

Soovile vastu tulles avab Tartu Tervishoiu Kõrgkool veebruaris 2019 Tallinnas tasulise osakoormusega füsioteraapia eriala kursuse, kus õppetöö on korraldatud tsüklitena (õppetöö ca nädal kuus) ja õppeperioodiks on ca 4,5 aastat. Õppetöö toimub peamiselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (Astangu 27, Tallinn) ruumides, viiel päeval semestris Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu).
Vastuvõtutingimuste ja õppe maksumuse kohta leiad täpsema info kodulehelt: https://www.nooruse.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused

Lisainfo:
Anna-Liisa Tamm
Füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
annaliisatamm@nooruse.ee
tel. 7370228

Füsioteraapia mõttetalgud Tallinnas 14. septembril

Korraldame reedel, 14. septembril Tallinnas (SEB Innovatsioonikeskuses, Tornimäe 2) füsioteraapia mõttetalgud. Mõttetalgute eesmärgiks on leida lahendusi esmatasandi ja koduteenuste paremaks toimimiseks ning parandada füsioteraapia teenuse kättesaadavust.

Osalejad saavad valida nelja töötoa vahel: füsioteraapia teenuse kättesaadavus esmatasandil, Haigekassa teenuse “Füsioteraapia kodus” kasutusvõimalused, erafüsioteraapia teenuse arendamine ja füsioteraapia teenuse tulevikuvisioon.

PÄEVAKAVA
9:30 Registreerimine ja tervituskohv
10:00 EFL-i juhatuse tervitus ja sissejuhatus, 4 lahendusvajaduse tutvustus
11:00 Arutelu töötubades (loovmeetodite kasutamine probleemide lahendamiseks)
12:30 Lõuna
13:30 Arutelu töötubades (esialgsete lahenduste kirjeldamine koos tegevuskava paikapanekuga)
15:00 Sirutuspaus
15:15 Lahenduste ettekandmine ja ühisarutelu
17:00 Päeva lõpetamine

REGISTREERU SIIN!

Palume registreeruda hiljemalt 31. augustiks. Ühtlasi otsime vabatahtlikku pildistajat ning registreerimislaua pealikku.

Üritus on kõigile osalejatele TASUTA!

NB! Üritus on kõigile osalejatele tasuta. Projekti “Füsioteraapia mõttetalgute korraldamine” toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

EFL-i üldkoosolek ja abivahenditeemaline koolitus 23. märtsil Tartus

EFL-i üldkoosolek ja abivahenditeemaline koolitus toimub reedel, 23. märtsil kell 10-16 Tartu Loodusmajas (Lille 10).

Üritus on EFLi liikmetele TASUTA, mitte-liikmetele 20€.

REGISTREERUN

PÄEVAKAVA

10-11 Abivahendite messiala
11-12:30 SKA ettekanne vastavalt EFL-i liikmete küsimustele
12:30-13 Lõuna
13-14 EFL-i üldkoosolek
14-16 Abivahenditeemaline praktiline grupitöö (ortopeedia, lapsed, neuroloogia, geriaatria)

Armas EFLi liige – täida oma kohust! Tule üldkoosolekule või E-HÄÄLETA! Teata info@fysiot.ee aadressil, juhul kui Sa ei saa osaleda, jagame Sinuga Digidocis faile allkirjastamiseks. Üldkoosolek on otsutsuvõimeline kui hääletanud on vähemalt pooled EFLi liikmes (so 137)!

Füsioterapeudi kutse andmine 2018 aastal

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2018. aastaks. Kutse andmine toimub 01.01.2018 – 30.11.2018. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@fysiot.ee järgmised dokumendid:

1) Vormikohane avaldus http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/
2) Vormikohane curriculum vitae.
3) CV lisad:
3.1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);
3.2) haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
3.3) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul
3.3.1) enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);
3.4) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);
3.5) erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole kutse taotleja valikul).
4) Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5) Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6) Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/ või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).