EFL kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2015. aastaks!

Head kolleegid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2015. aastaks perioodil 1.01.2015 – 30.11.2015, suvepuhkusega juulis, mil dokumente võetakse vastu, kuid hindamisprotsess algab taas augustis.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile kadri.englas@hnrk.ee :

1) Vormikohane avaldus (v.t. kutse andmise korra lisa 1)
2) Vormikohane curriculum vitae (CV) (v.t. kutse andmise korra lisa 2)
3) CV lisad
3.1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);
3.2) haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
3.3) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul
3.3.1) enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)
3.4) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);
3.5) erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole kutse taotleja valikul)
4) Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3)
5) Füsioteraapia aruanne (kutse taotleja poolt valitud vormil, näiteks see, mida kasutatakse kutse taotleja töökohas vmt.)
6) Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

FT kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 59€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a 221014589480.

Palun kõigil huvilistel tähelepanelikult lugeda läbi FT kutse andmise kord ning hindamisstandard!

Kui tekib küsimusi, palun need edastada e-posti ( kadri.englas@hnrk.ee) või telefoni teel (+37253337523).

Korduma kippuvatele küsimustele paneme vastused üles ka EFLi kodulehele ning edastame need EFLi listi.

Pane tähele!

Sotsiaalministeerium on koostamas Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadust, mis lisaks muudele aspektidele hõlmab ka mitte tervishoiutöötajate (füsioterapeudid, logopeedid, psühholoogid, tegevusterapeudid) tegevuse reguleerimist tervishoiu valdkonnas. Hetkel kirja pandud seaduseelnõu kohaselt on tervishoiu valdkonnas töötavale füsioterapeudile vajalik kutsetunnistuse olemasolu. Pärast kooli lõpetamist on võimalik tervishoiu valdkonnas töötamise alustamine, kuid viie aasta jooksul on vajalik taotleda füsioterapeudi kutse. Kõnealune seadus on planeeritud jõustada juulis 2015. aastal ning kutsetunnistuse nõude täitmiseks on aega 1. jaanuarini 2019. aastal.

Vaatamata sellele, et tegu on eelnõuga ning seadus veel jõustunud ei ole, on Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse soovitus planeerida füsioterapeudi kutse taotlemine asutuste järgmise nelja aasta tegevuskavasse.

Füsioterapeudi kutse taotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt: Kutse taotlemine ja/või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Kadri Englas ( kadri.englas@hnrk.ee).

Kui tundub, et vajalik on kutse taotlemisest lähemalt rääkida, andke enda soovist teada. Püüame leida sobivad võimalused.